Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB

November 2008

 

 

Brøndagerskolen

 

Generelt om Brøndagerskolen

Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er fysisk placeret på Nordmarks Allé 20 i Albertslund.

 

Skolen er et helhedstilbud, hvilket vil sige, at pædagoger og lærere sammen tilrettelægger et integreret undervisnings- og fritidstilbud for eleverne. Åbningstiden er fra 8.20 - 16.20 på alle hverdage.

 

Skolen har maximalt plads til 95 elever fordelt på 0.-10. klasse.

 

Lovgrundlag m.m.

Brøndagerskolen er en kommunal specialskole, omfattet af folkeskolelovens samlede bestemmelser. Fritidstilbuddet gives i den tilknyttede skolefritidsordning efter folkeskolelovens § 3 stk. 4. Eleverne på skolen er omfattet af den generelle undervisningspligt, mens det ikke er obligatorisk at deltage i det integrerede fritidstilbud.

 

Undervisning

Al undervisning på skolen gives som specialundervisning efter folkeskolelovens § 20.2 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Da Brøndagerskolen er en specialskole, er der en række særlige forhold på skolen ifht. undervisningens ordning og tilrettelæggelse og mulighederne for at dispensere fra fagrækken. Disse forhold er beskrevet i Bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand.

 

Klasserne på skolen sammensættes ud fra børnenes alder og funktion. Klasserne bemandes, så eleverne kan få fornøden individuel støtte ved udførelsen af undervisningsmæssige og socialpædagogiske opgaver.

 

Brøndagerskolen giver et særligt undervisningstilbud (solisttilbud) til en lille gruppe af elever, der har så store vanskeligheder, at de ikke kan fungere sammen med andre elever. Til disse elever opbygges der et fagligt pædagogisk læringsmiljø, der tilgodeser deres specielle behov.

 

Målgruppen

Målgruppen er børn med autisme samt generelle indlæringsvanskeligheder, som udgør 85 % af skolens elevgrundlag. De resterende 15 % af eleverne vil kunne betegnes som børn på et tidligt udviklingstrin, med autismelignende problematikker.  Denne børnegruppe har mental retardering som primært handicap.

 

Mål for undervisning på Brøndagerskolen er:

 • At sikre den enkelte elev en høj grad af selvstændighed og selvværd
 • At forberede eleverne til et aktivt ungdoms- og voksenliv
 • At give tilbud baseret på faglig ekspertise og avanceret viden inden for undervisning og socialpædagogik
 • At fastholde en dynamisk pædagogisk praksis ved til stadighed at udvikle nye metoder og pædagogiske veje
 • At sikre et tværfagligt pædagogisk miljø
 • At tilrettelægge individuelle udviklingsforløb med respekt for den enkelte elevs egenart, muligheder og interesser
 • At styrke og udvikle et skole-hjem samarbejde, der bygger på gensidighed og fælles udvikling

 

Visitation

Visitation til Brøndagerskolen følger den kommunale visitationsprocedure.

 

 

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SJ, ÅB + LFB

13. november 2008

(07/19589)

 

Visitationsprocedure til Brøndagerskolen

 Brøndagerskolen optager i princippet efter reglerne om frit skolevalg elever fra hele landet.

 

1. Indstilling

Beslutning om indstilling til Brøndagerskolen træffes af barnets hjemkommune i samråd med elevens forældre. Hjemkommunen kan sende indstillingen direkte til Albertslund Kommune eller sende indstillingen til Brøndagerskolen via det netværk af kommuner, som hjemkommunen indgår i, eller fra et andet mellemkommunalt eller regionalt samarbejdsforum. Det er aftalt i Netværk 6, som Albertslund Kommune er en del af, at alle indstillinger til specialpædagogiske undervisningstilbud i Netværk 6 (herunder Brøndagerskolen) fordeles af Netværk 6's fordelingsudvalg.

 

2. Høring

Indstillinger, som Albertslund Kommune modtager, bliver via Albertslund Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) sendt i høring på Brøndagerskolen. Brøndagerskolens ledelse sørger for en vurdering af det indstillede barn i forhold til skolens målgruppe samt den aktuelle sammensætning af elever på det klassetrin, som barnet i givet fald skal integreres med. Brøndagerskolen afgiver et høringssvar og sender det til PPR i Albertslund Kommune.

 

3. Forberedelse af visitationen

I situationer, hvor der er flere elever fordelt til Brøndagerskolen, end der er plads til, forberedes visitationen på et møde i Netværk 6, hvor der sker en sortering af indstillinger ifht. målgruppen og det aktuelle antal ledige pladser på Brøndagerskolen.

 

4. Visitation

Indstillinger til Brøndagerskolen behandles i et visitationsudvalg i Albertslund Kommune. En gang årligt, i god tid inden det kommende skoleårs begyndelse, visiterer visitationsudvalget indstillede elever under hensyntagen til samarbejdsaftalen indgået imellem kommunerne i Netværk 6, samt aftaler indgået mellem Albertslund Kommune og øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

 

Visitationsudvalget mødes kun i det omfang, der er flere elever, der er indstillet til skolen, end skolen har kapacitet til at optage, eller der er tvivl om, hvorvidt en elev kan optages.

 

Den årlige visitation finder sted snarest muligt efter at Netværk 6, øvrige netværk eller regionale samarbejdsfora har sendt indstillede elever til visitation. Visitationen forventes gennemført medio februar.

 

Følgende materiale indgår i visitationen:

 • Indstillingsskema til specialpædagogisk bistand samt bilag.
 • Beskrivelser fra elevens hidtidige pædagoger og lærere
 • Beskrivelse eller rapport fra den hidtidige psykolog
 • En rapport over psykiatrisk udredning
 • Høringssvar fra Brøndagerskolen.

 

Elevens behov for fritidstilbud og kørsel skal indgå i visitationen.

 

Antallet af ledige pladser på skolen afgrænses af skolens maksimale kapacitet, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Hvis der er indstillet flere elever, end der er pladser til, tilbydes kun pladser til et antal elever svarende til skolens ledige kapacitet. Skolechefen kan dog, på Kommunalbestyrelsens vegne, give dispensation til at den max. kapacitet overskrides midlertidigt.

 

5. Ad hoc visitation

Bliver en plads ledig i løbet af året, arrangeres en ad hoc visitation.

 

6. Visitationsudvalgets sammensætning

Visitationsudvalget har som faste medlemmer lederen af PPR Albertslund eller dennes stedfortræder, Brøndagerskolens leder og en konsulent fra skoleafdelingen. Lederen af PPR Albertslund er formand for udvalget.

 

Visitationsudvalget træffer den endelige afgørelse om optagelse og revisitation af elever på Brøndagerskolen.

 

7. Visitationskriterier

Forudsætningen for at barnet kan optages på Brøndagerskolen er, at barnet er udredt og har fået en diagnose, som er i overensstemmelse med skolens målgruppe, og at barnets behov matcher det specialpædagogiske tilbud på Brøndagerskolen.

 

Hvis der er flere indstillinger end pladser, behandles indstillingerne under inddragelse af følgende overvejelser:

 

· arten og omfanget af elevens støttebehov og elevens mulighed for at drage nytte af tilbuddet

· om der kan findes alternative muligheder for barnet i andre af Netværkets tilbud

· nærhedsprincippet

· elevsammensætningen i klasserne.

 

8. Afslag og venteliste

For elever fra Albertslund Kommune: PPR Albertslund giver forældrene og skolen skriftlig besked om optagelse eller afslag.

 

For udenbys elever: PPR Albertslund giver hjemkommunen besked om optagelse eller afslag.

 

Elever, der ikke optages, kan bringes i forslag ved næste visitation. Der findes ikke en traditionel venteliste, hvor barnet kan avancere efter anciennitet. Det skyldes, at barnets behov skal behandles med udgangspunkt i barnets aktuelle situation. Desuden visiteres barnet oftest til en anden foranstaltning, hvis der ikke er plads på Brøndagerskolen.

 

9. Kontrakt og skolestart

Når et barn har fået tilbudt en plads på Brøndagerskolen, sker følgende:

 1. PPR Albertslund sender en mail til Netværk 6’s administration med kopi til hjemkommunens PPR og Brøndagerskolen. Her meddeles det, at barnet tilbydes en plads på skolen
 2. PPR Albertslund fremsender en kontrakt til hjemkommunens PPR. Kontrakten beskriver vilkårene for pladsen samt optagelsesdato på skolen
 3. Hjemkommunens PPR sender kontrakten retur i underskrevet form
 4. PPR Albertslund meddeler Brøndagerskolen, at skolen kan tage kontakt til barnets forældre mhp. at aftale de praktiske forhold omkring elevens start på skolen.

 

10. Revisitation

Der er revisitation af alle elever hvert år i efteråret. Skolen afholder indledningsvis et statusmøde, hvor elevens udvikling drøftes med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle elevplan. Det vurderes, om Brøndagerskolen fortsat er et passende tilbud til eleven. Efter statusmøderne afholder PPR Albertslund revisitation for elever fra Albertslund Kommune. Ved revisitation tages stilling til, om eleven skal fortsætte på Brøndagerskolen i det kommende skoleår. Forældre og skole orienteres om udfaldet af revisitationen.

 

For udenbys elever, som indstilles til at fortsætte på uændrede vilkår, meddeler PPR Albertslund dette til elevens hjemkommune. For udenbys elever, som indstilles til ikke at fortsætte på de nuværende vilkår, foretager visitationsudvalget en behandling af sagen. Herefter meddeler visitationsudvalget hjemkommunen, enten at barnets plads opsiges, eller at barnet er blevet visiteret til et udvidet tilbud på skolen.

 

11. Klageadgang

For elever fra Albertslund Kommune samt forældre, som henvender sig direkte PPR Albertslund vedr. optagelse på Brøndagerskolen, skal der gives en klagevejledning i forbindelse med et afslag. Afslaget skal desuden begrundes.

 

For udenbys børn er det hjemkommunens ansvar at give en klagevejledning.