Dagsorden 11. juni 2018

1883   Velkommen til den nye skolebestyrelse – Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

1884   Konstituering af bestyrelsen – Valg af formand, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemme

1885   Orientering om bestyrelsesarbejdet og om kommende områder, herunder udlevering af årshjullet til den nye bestyrelsen.

 

Dagsorden 29. maj 2018

1872             Godkendelse af referat 16. april. Godkendelse af dagsorden

1873             Meddelelser :

 • Formanden
 • Skolerådet
 • Medarbejderrepræsentanter
 • Ledelsen

1874             Budget og forbrugsprocenter

1875             Gruppedannelse og personalerokering, herunder tidsplan for forældreinformation

1876             Godkendelse af skolekalenderen for 2018-2019, herunder placeringen af lukkedage (udkast udsendt sammen med dagsorden)

1877             Drøftelse af årshjul, herunder placering af 6 bestyrelsesmøder (udkast udsendt sammen dagsorden)

1878             Fastlægge/planlægge konstitueringsmøde for ny skolebestyrelse i juni (Forslag til dato: 11/6)

1879             Orientering om ombygningsprojekt

1880              Orientering om virksomhedsplan

1881             Dato for bestyrelsesmiddag for den afgående bestyrelse (Forslag til dato: 26/9) (datoen er udover det øvrige årshjul for skolebestyrelsesmøder)

1882             Eventuelt

 

Referat 16. april 2018

Afbud:

 

1862              Godkendelse af referat 27. februar. Godkendelse af dagsorden.

                      Godkendt.

 

1863              Meddelelser

Formanden:  Intet

Skoleråd: Intet

Medarbejder repræsentanten: Det har været en god fagfordeling og medarbejderne er ved at planlægge evalueringsmøder.

                   Ledelsen: Der er stor elev søgning til Brøndagerskolen til næste år, hvorfor det har været nødvendigt at oprette en venteliste. Grundet det stigende elevtal annonceres der efter lærere, pædagoger og medhjælpere. Kort orientering om rammeaftalen. Sygemelding på 3 mdr. i ledelsen pga. operation. Medarbejdere valg til SB i april.

1864             Årsregnskab - Budget

                      Mindreforbrug på 3,2 millioner i 2017, der overføres til budget 2018. Mindreforbruget er øremærket til det kommende ombygningsprojekt.  Forbruget i 2018 følger det budgetterede, dog med en lille buffer på 3%.

 

1865             Gruppebudgetter. Procentvis fordeling af indkøb. Klassekasse

                      Drøftelse af rammer for gruppebudgetter. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter udarbejder et udkast til bestyrelsen, herunder rammer for pædagogiske måltider m.v.

1866            Gruppedannelse og fagfordeling

                      Sidste fase af gruppedannelse og fagfordeling er i gang.

1867            Orientering om ombygning og læringsmiljø

                     Orientering om sagsforløb og det videre proces i KB.

1868             Virksomhedsplan

                      Drøftelse af de kommende indsatsområder i den reviderede udgave  i 2018

1869             Skolebestyrelsesvalg

                     Orientering om valget pt.

1870            Elevfravær

                     Orientering om den nye elevfraværsstatistik

1871          Eventuelt

                     Opfølgning på  rengøring

                     Opfølgning på kørsel

 

Referat 27. februar 2018

 

Afbud: Lone, Arne, Heidi

 

1851              Godkendelse af referat 9. januar. Godkendelse af dagsorden.

                      Godkendt.

 

1852              Meddelelser

Formanden:  Antallet af arrangementer er begrænset.

KB:   %

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: Går rigtigt godt, god stemning. Flot renovering af kuglebad samt nye køkkener i grupperne på Gymnasievej, glad for supervisionsforløbet der er i gang.

                   Ledelsen: Ny elev på venteliste til mellemtrinnet, vi besøger kommende begynderbørn, høring om gruppedannelse på vej, orientering om elever der stopper, orientering om ny personale der fratræder kort efter ansættelse, orientering om supervisionsforløb der er i gang (gode tilbagemeldinger fra personalet), overordnet god stemning og energi på skolen, orientering om kommende APV (der er sat tid af på temaaften d. 7/3 så alle har gode muligheder for at besvare).

 

 1853             Budget – næste års driftsbudget til vedtagelse

                     Budget 2018 gennemgået og vedtaget enstemmigt.

                     Herudover drøftelse af retningslinjer ift. Gruppebudgettet (tages op på kommende møde, Mette og Christian laver oplæg).

1854            Økonomi – herunder KKR aftaler 2018

                     Økonomi gennemgået. Tilbagemelding til kommunen vedr. Fællesskabsbidrag sendt til forvaltning. Derudover budgetforklaring i forhold til mindreforbrug. Mindreforbruget for 2018 er 3,2 millioner.

1855             Bestyrelsesvalg – lokale datoer, orientering

                     Plan udarbejdes med datoer, herunder opstillermøde. Vi håber mange forældre stiller op.

1856             Orientering og drøftelse vedr. ombygningsprojekt

                       Ombygningsprojektet er i gang, der er kommet prisoverslag, der er i gang med at blive udarbejdet udbudsmateriale og sagen er på vej til godkendelse i KB. Skolebestyrelsen vedtager, at mindreforbruget skal bruge til ombygningsprojektet samt en generel opdatering af det fysiske læringsmiljø på skolen.

1857             Klassedannelse og nye elever – orientering

                      Gennemgår procedure for at få dannet klasser med voksne og elever.

1858            Rengøring og vedligeholdelse

                     Rengøringsstandarden er for dårlig, der er aftalt nye møde med rengøringsafdelingen, skolebestyrelsen vil holdes løbende orienteret, skolebestyrelsen henstiller til at rengøringen får en større opmærksomhed. Maling.

1859            Fravær elever

                     Eksempler på fraværsstatistik og hvordan vi arbejder med det.

1860            Fravær personale

                     Orientering om fravær for personale.

1861              Eventuelt

                      Orientering om alarmkort hvis en elev går væk fra skolen.                 

 

 

 

 

Referat 9. januar 2018

Afbud: Ingen

1841              Godkendelse af referat 13. november. Godkendelse af dagsorden.

                       Godkendt.

 

1842              Meddelelser

KB: %

Formanden:  %

Skoleråd: Behandlet indbydelse til arrangement. Ingen kommer.

Medarbejder repræsentanten: Nyt sanserum på Gymnasievej. Ro på huset efter travl tid med årsplaner.

                    Ledelsen: Ro på – huset positivt. Brandalarm gik fint – alt klappede.

1843              Budget og økonomi

                      Økonomien er rigtig god pt men vi er usikre om beløbets størrelse.

1844             Bygningsændringer på Nordmarks Allé

                      Nu håber vi at overdækning af eksisterende atriumgård (Grønnemoseskole). Bestyrelsen støttes af bestyrelsen.

1845             Sygefravær – personale. Fokuspunkter og strategi

                      Orientering om vores arbejde med fravær på skolen med medarbejdere.

 1846             Vores oplæg til nyt buslicitationsmateriale (bilag eftersendes).

                      Skolebestyrelsen holder øje med buslicitation.

1847             Valgkampagne. Hvad gør vi? 3 ud af 5 forældre går ud!

                      Mette og Anja laver brev vedr. skolebestyrelsesvalg. Prikker interesserede forældre.

1849             Høringssvar ved kvalitetsrapport (bilag eftersendes)

                      Høringssvar vedtaget og sendes med en enkelt undtagelse.

 

1848             Principper i forhold til gruppedannelse.

                      Gruppedannelse vedtaget.

 

1850          Eventuelt

                     Intet.

 

 

Referat 13. november 2017

Afbud:

1830             Præsentation af rep. fra specialteam 17:00 – 17:15 præsenterer deres vinkel på arbejdet

Christine Winckler og Connie Kirkeby fortæller om specialteamets opgaver på Brøndagerskolen

1831              Rasmus orienterer om nyt DGI projekt 17:20

Rasmus fortæller om idræts projektforløbet med DGI, hvor Brøndagerskolen certificeres til en idræts specialskole

1832              Godkendelse af referat 6. september 2017. Godkendelse af dagsorden.

                      Godkendt.

 

1833              Meddelelser

KB: %

Formanden:  %

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: God stemning blandt kollegaerne, årets autismekonference i Skive var brugbar, flere gode ting med hjem fra konferencedeltagerne. Der er en øget tendens til at rykke årsmøderne fra forældrenes side, det kan være svært da der er mange mødedeltagere.

                     Ledelsen: Orientering om Brøndagerskolens henvendelse til forvaltningen vedr. fællesskabsbidragspuljen i AK, orientering om VISO, orientering om skoleintras ”erstatning” AULA, Afklaring af skolebestyrelsens ønske om ændring af åbningstid til 8.00 – 16.00 fremfor den nuværende 8.20 – 16.20 (den nuværende tid beholdes), orientering om den nuværende morgenpasningssituation, hvor morgentilbudspladserne er fuldt bookede.

1834            Nye Mobilretningslinjer  ( bilag før mødet )

                     Mobilpolitik til orientering.

1835            Orientering om arbejdet med ”Overgrebspakke”

                     Orientering omkring overgrebspakken og hvordan vi på skolen arbejder med indholdet.

1836             Skolebestyrelsesvalg i foråret – orientering

                      Orientering om skolebestyrelsesvalg. Tages op i januar i forhold til valgkampagne.

 

1837            Forslag om fælles forældrearrangement med Sofieskolen evt. andre

                      Drøftes, vi prioriterer tid og midler til andre områder.

 

1838             Elevfravær

                      Orientering, skolen har konkretiseret rammerne fra Albertslund Kommune til børnene på Brøndagerskolen. Rammerne er de samme, men vi giver eksempler på hvordan fravær skal håndteres hos os.

 

1839             Virksomhedsplan

                      De kommende indsatsområder fra Albertslund Kommune præsenteres for bestyrelsen.

 

1840           Eventuelt

                      Forespørgsel vedrørende efterårsferie. Connie orienterer om forældrekurser.

 

 

Referat 6. september 2017

Afbud: Lone

1817            Godkendelse af referat 12. juni 2017. Godkendelse af dagsorden.

                     Godkendt

 

1818             Meddelelser

KB: ikke tilstede

Formanden:  Intet

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: God og travl skolestart, arbejder med elevaktiviteter på tværs, medarbejderne skriver årsplaner i den kommende periode.

                   Ledelsen: Flere børn indskrevet end forventet, særligt henvendelser fra kommuner om nye børn helt op til sommerferien. Etablering af nye mødelokaler, etablering af nyt personalerum, opførelse af væg til loft for af skærme for lyd mellem 2 grupper (pilotprojekt), maling af gangområder og istandsættelse af køkkener i grupper på GV. Supervision.

1819             Budget – herunder drøftelse med Albertslund Kommune

Pt. fornuftigt balance, der ændres ikke ved kommunens budgetmodel. Gået fra mere til mindre forbrug.

                     

1820             Orientering om ændringer i fysiske rammer

Ændring af fysiske rammer gennemgås.

 

1821             Skiftende mødeledere

                      Næstformanden bliver ny ordstyrer

 

1822             Forretningsorden 2017 - 2018

                      Vedtaget med enkelte ændringer. Lægges på forsiden under skolebestyrelse.

 

1823            Påbud – endelig liste (bilag)

                     Den revideret oversigt udleveres og drøftes.

 

1824            Morgenåbent  - orientering og drøftelse

                      Pt. 10 elever indskrevet. Morgenåbent er opstartet som et projekt med hurtig tilslutning, overvejelse om konceptet skal justeres ift. struktur, fungerer overordnet godt.

                      Skal vi arbejde på at ændre kørselstidspunkt 8 – 16. Skal på næste møde.  

 

1825            Forslag til årshjul (bilag)   

                     Forslag til årshjul vedtaget med ændringer. Lægges på hjemmesiden.

 

1826          Årets møder (bilag)

                     Gennemgået og med 1 udvidelse.

 

1827          Status på ferie og kørsel

                     Orientering om møde med HB og drøftelse af den kommende visitation.

                     I forhold til ferie – gået godt – men stadig flere elever mødte ikke op. Måske skal der koncentreres om de få forældre der ikke melder tilbage. Christian laver oplæg om hvordan der meldes til og fra på ferie til næste møde.

 

1828          Formandens beretning og planlægning af fælles mødet

                     Næstformanden fremlægger årsberetningen. Vedtaget med få ændringer. Lægges ud på hjemmesiden.

 

1829          Eventuelt

                      Intet

 

Referat 12. juni 2017

Afbud: Natine

 

1807            Godkendelse af referat 18. april 2017. Godkendelse af dagsorden.

                   Godkendt

 

1808            Meddelelser

KB: %

Formanden:  %

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: Gruppedannelse, skemaer – nemmere, mange møder evaluering, pædagoger planlægning af sommerfest, personalesommerfest.

                     Ledelsen: A) Opfølgning på budget i forhold til tidligere orientering om Viso.  Vi er i dialog med kommunen om at få vores Visomidler ført tilbage til Brøndagerskolen.

                        B) Kalender – skolebestyrelsesmøder samt lukkedage. Skolebestyrelsen vedtager 2 lukkedage d. 11. maj og 4. juni. Orientering om opfølgning til bestyrelsen om HB d.d., økonomitilsyn fra ØS d.d. med bravour – godt samarbejde, 8 nye elever – 3 på afventning, 3 pensioner, ansættelser 1 pædagog 1 fast medhjælper og midlertidige medhjælpere.

 

1809          Orientering og oversigtsliste i forhold til påbud

                 Bilag udleveret og taget til efterretning.

 

1810          Evaluering af morgenåbent

                 Ledelsen evaluerer næste uge, sender opdateret til bestyrelsen. Kompliceret at få tilbuddet udvidet. EBT ønsker også.

 

1811          Skole for alle – skolestrategi i Albertslund, vedtaget enstemmig. Hvordan er vores placering i forhold til den

                 Skolestrategien. Brøndagerskolen er ikke nævnt. Flot med strategi – Brøndagerskolen er ikke synlig i arbejdet – ej heller på forældre.

 

1812          Virksomhedsplan – status

                      

1813          Elev/personalesituationen

           Orientering om personalesituationen under meddelelser.

 

1814          Emneuge + forældrefest. Forslag til datoer for møder næste skoleår.

                 Ønsker udmelding mere klart til forældrene om emne og planer. Afslutningen tænkes om. Super emneuge i år, afslutning stopper tidligt.

 

1815          Pensioneringer – orientering            

                 Velkomne til 3 pensionisters afskedsfest. Anja og Connie kommer.  

1816         Eventuelt

                 Intet

 

Referat 18. april 2017

Afbud: Anja, Lone

1798 Godkendelse af referat 27. februar 2017. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

1799 Meddelelser

KB: Fraværende

Formanden:  

Skoleråd: Gennemgået referat fra rådets møde.

Medarbejder repræsentanten: Intet nyt. Afventer den kommende fagfordeling.

               Ledelsen: Orientering om den nye skolestrategi ”skole for alle”, antal elever, % fyringer (naturlig afgang), Orientering om lærer-pædagogsamling, personalearrangement d. 17.3. var en stor succes – tak til bestyrelsen herfra – medarbejderne var glade, fagfordeling og om høringen med afsæt i de normale procedurer, 10. klasse og VUC flytter ind på 10. klasseskole, backupfunktionen beskrives. 

1800 Regnskab 2016

                  Troede vi var afsluttet, men VISO – budget – overførsel er usikkert. Christian og Mette til møde med forvaltningen vedr. økonomien.

                     

1801 Budget – er sendt ud sidst

                  Godkendt med nævnte rettelse.

 

1802 Endelige handleplaner til påbud fra Arbejdstilsynet – bilag udsendes

                     

                 Skolebestyrelsen har læst og accepteret handleplan sendt til AT. Bilag taget til indtægt.

1803 Orientering om Brøndagerskolens deltagelse i EU projekt

Orientering om projektet. Brøndagerskolen er med i EU-projekt med 6 andre lande. Brøndagerskolen og 2 andre skoler fra Albertslund er med.
Skal til Island i maj. Kommunikation og robusthed er fælles overskrifter for DK.    

1804 Fagfordeling – antal elever – klassedannelse

                   Gennemgået under meddelelser.

 

1805 Skemastruktur

           Ny skemastruktur præsenteres i grove træk. Gennemgås grundigt på temaaften.

 

1806 Eventuelt

          Forespørgsel vedr. ønskeplaner og børnehave.

          Buskørsel – det kører som regel men der er stadig plads til forbedring særligt ved ferier og afløsning. Der afholdes jævnligt møde mellem HB, Tine og Mette.

 

Referat 27. februar 2017

Afbud: Anja, Natine

1784         Godkendelse af referat 10. januar 2017. Godkendelse af dagsorden.

                  Godkendt

 

1785         Meddelelser

KB: Fraværende

Formanden:  Intet

Skoleråd: Intet. Lone vil fortsat gerne hvis muligt.

Medarbejder repræsentanten: Fokus på forbud. Vinterferien gik fint.

                     Ledelsen: Orientering om faldne børnetal og konsekvenserne heraf. Orientering om midlertidige ansættelser. Orientering om pædagog stopper. Orientering om overvejelser vedr. pædagogiske udviklingsprojekter.

1786           Budgettet. Orientering og drøftelse.

                    Budgettet gennemgået med ændringer. Christian og Mette ser på ændringsforslag – sender til bestyrelsen med frist på tilbagemelding.

                     

1787           Hvor langt er planlægning af næste skoleår nået – Status med bl.a. elevantal (bilag ”Oversigt”).

                     Orientering vedr. planlægning af næste års planlægning. Gruppedannelse vedtaget.

1788           Procedure vedr. Elever, der forsvinder fra skolen Orientering samt godkendelse (bilag)

                     

                     Procedure for elever der forsvinder godkendt.

1789           Artikel vedr. Handicapkørsel Drøftelse (bilag)

                    Drøftet

1790           Handleplaner vedr. 3 påbud til arbejdstilsynet. Orientering og drøftelse (bilag)

 

                    De 3 handleplaner gennemgås i forhold til påbud. Gennemgang og skolebestyrelsen godkender arbejdet med påbuddene. Tak til skolebestyrelsen for opbakning.

1791           Sygefravær. Orientering

                     

                    Orientering om faldende sygefravær, herunder indsats.

1792           Ferietilmelding og fremmøde orientering

                     

                    Ferietilmeldingssystemet kan drille. Der er lavet en procedure om henvendelse. Går som regel godt, men det skal stadig følges nøje – flere forhold skal løbende afklares.

1793           Høringsbrev vedr. ”skole for alle 2017 – 22 – strategi for fælles skolevæsen”. Kommentarer, samt drøftelse. Svar fremlægges på mødet. (bilag)

 

                    Revideret og vedtaget. Sendes d.d.

 

1794           Høringssvar vedr. Albertslund ungecenter og 10.klasse Next  vedtagelse af svar. (bilag)

 

                    Revideret og vedtaget. Sendes d. 1. 3.

 

1795           Elevrådet – orientering

 

                    Elevrådsfest for alle elever gik rigtigt godt.

 

1796           Undervisningsministeriet: meddelelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte … Drøftelse med henblik på relevans for hele forældregruppen ( bilag)

 

                    Bestyrelsen  ønsker at skrivelsen lægges op på intra. Formanden lægger op på intra.

 

1797         Eventuelt

                    Flytning af skolebestyrelsesmødet 25. april 2017.

 

Referat 10. januar 2017

Afbud: Arne

1779          Godkendelse af referat 31. oktober. Godkendelse af dagsorden.

                 Godkendt

 

1780           Meddelelser

KB: Ikke til stede

Formanden:  Besøg på skolen ved jul. God stemning.

Skoleråd: Møde afbud pga. bestyrelsesmøde på BS

Medarbejder repræsentanten: Før jul blev der løbet stærkt. Juleferien gik godt.

       Ledelsen: Opstart af Taekwondo igen. Fitness i centeret. 17. marts personalearrangement hvor børnene gerne må hentes kl. 15.00.

 

1781           Påbud fra arbejdstilsynet.

                  Et svært forløb fra AI’ side. Orientering om forløb og den videre proces og handleplan der drøftes med MED d. 16/1 hvor konsulenten fra AK deltager. Foreløbig handleplan med AMG og MED’ kommentarer udleveres.

                  Proces for handleplan af/for påbud godkendt.

                     

1782            Nyt møde i slut januar eller februar.

                    Ordinære møde forlænges en time d. 27. februar.

 

1778           Eventuelt

                    Intet

 

Referat 31. oktober 2016

Afbud: Lone, Anja, Heidi

1771           Godkendelse af referat 23. maj og 7. september. Godkendelse af dagsorden.

                  Godkendt

 

1772           Meddelelser

KB: Afbud

Formanden:  Intet

Skoleråd: Mødet aflyst

Medarbejder repræsentanten: Pauser generelt – det er svært at få pauser. EBT problematik. Efterårsferie.

        Ledelsen:

 •  Der er fortsat udfordringer omkring forældrenes tilmeldinger til det pædagogisk tilbud i skoleferierne. Flere børn meldes men kommer ikke. Det har stor betydning for det pædagogiske arbejde, da aktiviteter planlægges særskilt til de enkelte børn. Megen forberedelse går derfor tabt, ligesom muligheden for at afvikle ferie for personalet mindskes, hvor der er færrest børn mindskes. Bestyrelsen sender brev ud til forældrene om vigtigheden i, at melde til og fra ud fra., da det har stor betydningen for de øvrige børn og driften generelt.

 • Orientering om læreransættelser, der er ansat en ny lærer til gr. 10 der starter pr. 7.11.2016

 • Elevtallet er pt. På 92 elever, hvor 95 elever er optimalt.

 • Det nye morgenåbningstilbud er godt i gang og der er pt. 5 elever indskrevet.

 • Orientering om den kommende læringsplatformen ift. årsplanerne.

 • Skolens miljøudvalg fik gode bemærkninger ved de sidste tilsyn.

 • Orientering om det igangværende Eramus projekt vedr. overgange/indskolingen

 • Orientering og om ”Endnu tættere på elevernes læring”, der er et udviklingsforløb for en medarbejdergruppe i udskolingen

 

 1773          Video om elevråd

                   På baggrund af drøftelser er der forslag om etablering af et minielevråd

 

1774           Budget/økonomi

                 Orientering om budget og forventet merforbrug. Forventningerne der blev præsenteret på de sidste møder holder fortsat stik, således der forventes et merforbrug på 1,8 million.

 

1775        Elevers vold mod elever

                 Drøftelse af registrering af elevers vold mod elever. Skemaet ”Elevers vold mod elever” kan vi gå videre med, men følgende spørgsmål: Hvad skal det bruges til? Hvor skal det registreres? Hvad er der kommet ud af det?

                     

                 SB ønsker en videre motivering af anvendelse.

 1776        Status skolemælk, arbejdstilsyn, kørsel.

                  Skolemælk er godt i gang, men der har været behov for justeringer.

                 Orientering om arbejdstilsynet.

                 Orientering om kørselssituationen.

                 

1777         Skolebestyrelsens tilsyn med skolen. Hæfte udleveret på sidste møde. Drøftelse

               Ideer. Forslag om, bestyrelsens overværer undervisningsforløb/socialpædagogisk forløb for at få større indblik i den pædagogiske praksis. God tilkendegivelse herom.

                 Punktet drøftes videre.

                 

 1778        Eventuelt