Dagsorden 5. september 2018

1886             Godkendelse af referat 29. maj og 11. juni. Godkendelse af dagsorden

1887             Meddelelser :

                - formanden

                - Skolerådet

                - Medarbejderrepræsentanter

                - Ledelsen

1888             Økonomi herunder

                 - Opbremsningsplan

                 - Overførsel af midler

1889             Virksomhedsplan (bilag)

1890             Årshjul

1891             Orientering vedr. nyt busselskab – hvordan kan vi følge og bakke processen op

1892             Budgetkatalog – evt. høringssvar (hele budget katalog udsendt)

1893             Orientering vedr. APV’en

1894             Formandens beretning ( bilag udsendt)

1895             Planlægning af præsentation ved fælles forældremøde

1896             Eventuelt

 

MVH På formandens vegne
skoleleder Mette Deibjerg

 

Referat 11. juni 2018

Afbud:

 

1883            Velkommen til den nye skolebestyrelse – Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

 Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden og der tales ind i de forskellige opgaver.

1884            Konstituering af bestyrelsen – Valg af formand, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer

                   Anja Forup vælges til formand. Malene Kobberøe til næstformand. Jan Dorvil, Jeanette Villumsen og Heidi Gryholt

                   vælges således som almene bestyrelsesmedlemmer.

1885             Orientering om bestyrelsesarbejdet og om kommende områder, herunder udlevering af årshjullet til den

                     nye bestyrelsen.

                     Den nye bestyrelses orienteres om kommende områder for bestyrelsesarbejdet samt om det arbejde, som den

                     afgående bestyrelse har arbejdet med gennem det seneste valgperiode

 

Referat 29. maj 2018

Afbud: Susanne, Mette

 

1872          Godkendelse af referat 16. april. Godkendelse af dagsorden.

                 Godkendt.

 

1873          Meddelelser

Formanden:  Forslag om god bedring buket til Mette der er sygemeldt.

Skoleråd: Intet

Medarbejder repræsentanten: Fortsat god stemning blandt personalet, evalueringsmøder er i gang.

                   Ledelsen: Begge medarbejderrepræsentanter er genvalgt til de kommende periode, hvorfor Natine og Susanne fortsætter i bestyrelsen

                 Brøndagerskolen har modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet på baggrund af sidste tilsynsbesøg.

                 Ansættelsessamtaler for lærere, pædagoger og medhjælpere er i gang til det kommende skoleår, da Brøndagerskolen har en øget elevtilgang.

                 Orientering om personale der fratræder. 

1874          Budget og forbrugsprocenter

                 Orientering om forbrug, pt. fornuftig sammenhæng med mindre forbrug på 4%

 

1875          Gruppedannelse og personalerokering, herunder tidsplan for forældreinformation

                  Opfølgning på fagfordelingen, herunder orientering om tidsplan for forældrebreve.

 

1876          Godkendelse af skolekalenderen for 2018-2019, herunder placeringen af lukkedage (udkast udsendt sammen med dagsorden)

                  Skolekalenderen vedtages, dog beslutter bestyrelsen også, at placere lukkedage d. 27/12 og 28/12, således der er 4 lukkedage i alt. Det aftales at evaluere på antallet og placeringen.

1877          Drøftelse af årshjul, herunder placering af 6 bestyrelsesmøder (udkast udsendt sammen med dagsorden)

                 Årshjulet godkendes, dog ændres 2 af mødedatoerne, revideret årshjul udsendes.

1878          Fastlægge/planlægge konstitueringsmøde for ny skolebestyrelse i juni (Forslag til dato: 11/6)

                 Dato godkendt.

1879          Orientering om ombygningsprojekt

                 Orientering om nuværende status, herunder placering af morgenåbent.

1880          Orientering om virksomhedsplan

                 Orientering om virksomhedens overordnede tema og om, at den er udsat til august 2018

1881          Dato for bestyrelsesmiddag for den afgående bestyrelse (Forslag til dato: 26/9) (datoen er udover det øvrige årshjul for skolebestyrelsesmødet)

                  Ny dato blev foreslået – Ny dato er d. 9/10/2018.

1882         Eventuelt

                 Intet

 

 

Referat 16. april 2018

Afbud:

 

1862         Godkendelse af referat 27. februar. Godkendelse af dagsorden.

                Godkendt.

 

1863          Meddelelser

Formanden:  Intet

Skoleråd: Intet

Medarbejder repræsentanten: Det har været en god fagfordeling og medarbejderne er ved at planlægge evalueringsmøder.

               Ledelsen: Der er stor elev søgning til Brøndagerskolen til næste år, hvorfor det har været nødvendigt at oprette en venteliste. Grundet det stigende elevtal annonceres der efter lærere, pædagoger og medhjælpere. Kort orientering om rammeaftalen. Sygemelding på 3 mdr. i ledelsen pga. operation. Medarbejdere valg til SB i april.

1864          Årsregnskab - Budget

                 Mindreforbrug på 3,2 millioner i 2017, der overføres til budget 2018. Mindreforbruget er øremærket til det kommende ombygningsprojekt.  Forbruget i 2018 følger det budgetterede, dog med en lille buffer på 3%.

 

1865          Gruppebudgetter. Procentvis fordeling af indkøb. Klassekasse

                  Drøftelse af rammer for gruppebudgetter. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter udarbejder et udkast til bestyrelsen, herunder rammer for pædagogiske måltider m.v.

1866          Gruppedannelse og fagfordeling

                 Sidste fase af gruppedannelse og fagfordeling er i gang.

1867          Orientering om ombygning og læringsmiljø

                 Orientering om sagsforløb og det videre proces i KB.

1868          Virksomhedsplan

                 Drøftelse af de kommende indsatsområder i den reviderede udgave  i 2018

1869          Skolebestyrelsesvalg

                 Orientering om valget pt.

1870          Elevfravær

                 Orientering om den nye elevfraværsstatistik

1871         Eventuelt

                 Opfølgning på  rengøring

                 Opfølgning på kørsel

 

Referat 27. februar 2018

 

Afbud: Lone, Arne, Heidi

 

1851        Godkendelse af referat 9. januar. Godkendelse af dagsorden.

               Godkendt.

 

1852        Meddelelser

Formanden:  Antallet af arrangementer er begrænset.

KB:   %

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: Går rigtigt godt, god stemning. Flot renovering af kuglebad samt nye køkkener i grupperne på Gymnasievej, glad for supervisionsforløbet der er i gang.

                   Ledelsen: Ny elev på venteliste til mellemtrinnet, vi besøger kommende begynderbørn, høring om gruppedannelse på vej, orientering om elever der stopper, orientering om ny personale der fratræder kort efter ansættelse, orientering om supervisionsforløb der er i gang (gode tilbagemeldinger fra personalet), overordnet god stemning og energi på skolen, orientering om kommende APV (der er sat tid af på temaaften d. 7/3 så alle har gode muligheder for at besvare).

 

 1853         Budget – næste års driftsbudget til vedtagelse

                 Budget 2018 gennemgået og vedtaget enstemmigt.

                 Herudover drøftelse af retningslinjer ift. Gruppebudgettet (tages op på kommende møde, Mette og Christian laver oplæg).

1854          Økonomi – herunder KKR aftaler 2018

                 Økonomi gennemgået. Tilbagemelding til kommunen vedr. Fællesskabsbidrag sendt til forvaltning. Derudover budgetforklaring i forhold til mindreforbrug. Mindreforbruget for 2018 er 3,2 millioner.

1855          Bestyrelsesvalg – lokale datoer, orientering

                  Plan udarbejdes med datoer, herunder opstillermøde. Vi håber mange forældre stiller op.

1856          Orientering og drøftelse vedr. ombygningsprojekt

                 Ombygningsprojektet er i gang, der er kommet prisoverslag, der er i gang med at blive udarbejdet udbudsmateriale og sagen er på vej til godkendelse i KB. Skolebestyrelsen vedtager, at mindreforbruget skal bruge til ombygningsprojektet samt en generel opdatering af det fysiske læringsmiljø på skolen.

1857          Klassedannelse og nye elever – orientering

                 Gennemgår procedure for at få dannet klasser med voksne og elever.

1858          Rengøring og vedligeholdelse

                 Rengøringsstandarden er for dårlig, der er aftalt nye møde med rengøringsafdelingen, skolebestyrelsen vil holdes løbende orienteret, skolebestyrelsen henstiller til at rengøringen får en større opmærksomhed. Maling.

1859          Fravær elever

                 Eksempler på fraværsstatistik og hvordan vi arbejder med det.

1860          Fravær personale

                 Orientering om fravær for personale.

1861         Eventuelt

                 Orientering om alarmkort hvis en elev går væk fra skolen.                 

 

 

 

 

Referat 9. januar 2018

Afbud: Ingen

1841             Godkendelse af referat 13. november. Godkendelse af dagsorden.

                   Godkendt.

 

1842            Meddelelser

 KB: %

 Formanden:  %

 Skoleråd: Behandlet indbydelse til arrangement. Ingen kommer.

 Medarbejder repræsentanten: Nyt sanserum på Gymnasievej. Ro på huset efter travl tid med årsplaner.

                Ledelsen: Ro på – huset positivt. Brandalarm gik fint – alt klappede.

1843            Budget og økonomi

                   Økonomien er rigtig god pt men vi er usikre om beløbets størrelse.

1844            Bygningsændringer på Nordmarks Allé

                   Nu håber vi at overdækning af eksisterende atriumgård (Grønnemoseskole). Bestyrelsen støttes af bestyrelsen.

1845            Sygefravær – personale. Fokuspunkter og strategi

                   Orientering om vores arbejde med fravær på skolen med medarbejdere.

 1846           Vores oplæg til nyt buslicitationsmateriale (bilag eftersendes).

                    Skolebestyrelsen holder øje med buslicitation.

1847            Valgkampagne. Hvad gør vi? 3 ud af 5 forældre går ud!

                    Mette og Anja laver brev vedr. skolebestyrelsesvalg. Prikker interesserede forældre.

1849            Høringssvar ved kvalitetsrapport (bilag eftersendes)

                    Høringssvar vedtaget og sendes med en enkelt undtagelse. 

1848             Principper i forhold til gruppedannelse.

                    Gruppedannelse vedtaget.

 

1850           Eventuelt

                    Intet.