Dagsorden 13. november 2017

1830             Præsentation af rep. fra specialteam 17:00 – 17:15 præsenterer deres vinkel på arbejdet

1831             Rasmus orienterer om nyt DGI projekt 17:20

1832             Godkendelse af referat 6. september. Godkendelse af dagsorden

1833             Meddelelser :

 • KB repræsentant
 • Formanden
 • Skolrådet
 • Medarbejderrepræsentanter
 • Ledelsen

1834             Nye Mobilretningslinjer  ( bilag før mødet )

1835             Orientering om arbejdet med ”Overgrebspakke”

1836             Skolebestyrelsesvalg i foråret – orientering

1837             Forslag om fælles forældrearrangement med Sofieskolen evt. andre

1838             Elevfravær

1839             Virksomhedsplan

1840             Eventuelt

                 

MVH På formandens vegne
skoleleder Mette Deibjerg

 

 

Dagsorden 6. september 2017

1817     Godkendelse af referat 12. juni. Godkendelse af dagsorden

1818     Meddelelser :

 • Formanden

 • KB repræsentant

 • Skolerådet

 • Medarbejderrepræsentant 

 • Ledelsen

 • Ledelsen

1819     Budget – herunder drøftelse med Albertslund kommune

1820     Orientering om ændringer i fysiske rammer

1821     Skiftende mødeledere

1822     Forretningsorden 2017 - 2018

1823     Påbud – endelig liste (bilag)

1824     Morgenåbent – orientering og drøftelse

1825     Forslag til årshjul ( bilag)

1826     Årets  Møder ( bilag)

1827     Status på ferie og kørsel

1828     Formandens beretning og planlægning af fælles mødet

1829     Eventuelt

                  

MVH På formandens vegne
skoleleder Mette Deibjerg

 

Referat 12. juni 2017

Afbud: Natine

 

1807            Godkendelse af referat 18. april 2017. Godkendelse af dagsorden.

                   Godkendt

 

1808            Meddelelser

KB: %

Formanden:  %

Skoleråd: %

Medarbejder repræsentanten: Gruppedannelse, skemaer – nemmere, mange møder evaluering, pædagoger planlægning af sommerfest, personalesommerfest.

                     Ledelsen: A) Opfølgning på budget i forhold til tidligere orientering om Viso.  Vi er i dialog med kommunen om at få vores Visomidler ført tilbage til Brøndagerskolen.

                        B) Kalender – skolebestyrelsesmøder samt lukkedage. Skolebestyrelsen vedtager 2 lukkedage d. 11. maj og 4. juni. Orientering om opfølgning til bestyrelsen om HB d.d., økonomitilsyn fra ØS d.d. med bravour – godt samarbejde, 8 nye elever – 3 på afventning, 3 pensioner, ansættelser 1 pædagog 1 fast medhjælper og midlertidige medhjælpere.

 

1809          Orientering og oversigtsliste i forhold til påbud

                 Bilag udleveret og taget til efterretning.

 

1810          Evaluering af morgenåbent

                 Ledelsen evaluerer næste uge, sender opdateret til bestyrelsen. Kompliceret at få tilbuddet udvidet. EBT ønsker også.

 

1811          Skole for alle – skolestrategi i Albertslund, vedtaget enstemmig. Hvordan er vores placering i forhold til den

                 Skolestrategien. Brøndagerskolen er ikke nævnt. Flot med strategi – Brøndagerskolen er ikke synlig i arbejdet – ej heller på forældre.

 

1812          Virksomhedsplan – status

                      

1813          Elev/personalesituationen

           Orientering om personalesituationen under meddelelser.

 

1814          Emneuge + forældrefest. Forslag til datoer for møder næste skoleår.

                 Ønsker udmelding mere klart til forældrene om emne og planer. Afslutningen tænkes om. Super emneuge i år, afslutning stopper tidligt.

 

1815          Pensioneringer – orientering            

                 Velkomne til 3 pensionisters afskedsfest. Anja og Connie kommer.  

1816         Eventuelt

                 Intet

 

Referat 18. april 2017

Afbud: Anja, Lone

1798 Godkendelse af referat 27. februar 2017. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

1799 Meddelelser

KB: Fraværende

Formanden:  

Skoleråd: Gennemgået referat fra rådets møde.

Medarbejder repræsentanten: Intet nyt. Afventer den kommende fagfordeling.

               Ledelsen: Orientering om den nye skolestrategi ”skole for alle”, antal elever, % fyringer (naturlig afgang), Orientering om lærer-pædagogsamling, personalearrangement d. 17.3. var en stor succes – tak til bestyrelsen herfra – medarbejderne var glade, fagfordeling og om høringen med afsæt i de normale procedurer, 10. klasse og VUC flytter ind på 10. klasseskole, backupfunktionen beskrives. 

1800 Regnskab 2016

                  Troede vi var afsluttet, men VISO – budget – overførsel er usikkert. Christian og Mette til møde med forvaltningen vedr. økonomien.

                     

1801 Budget – er sendt ud sidst

                  Godkendt med nævnte rettelse.

 

1802 Endelige handleplaner til påbud fra Arbejdstilsynet – bilag udsendes

                     

                 Skolebestyrelsen har læst og accepteret handleplan sendt til AT. Bilag taget til indtægt.

1803 Orientering om Brøndagerskolens deltagelse i EU projekt

Orientering om projektet. Brøndagerskolen er med i EU-projekt med 6 andre lande. Brøndagerskolen og 2 andre skoler fra Albertslund er med.
Skal til Island i maj. Kommunikation og robusthed er fælles overskrifter for DK.    

1804 Fagfordeling – antal elever – klassedannelse

                   Gennemgået under meddelelser.

 

1805 Skemastruktur

           Ny skemastruktur præsenteres i grove træk. Gennemgås grundigt på temaaften.

 

1806 Eventuelt

          Forespørgsel vedr. ønskeplaner og børnehave.

          Buskørsel – det kører som regel men der er stadig plads til forbedring særligt ved ferier og afløsning. Der afholdes jævnligt møde mellem HB, Tine og Mette.

 

Referat 27. februar 2017

Afbud: Anja, Natine

1784         Godkendelse af referat 10. januar 2017. Godkendelse af dagsorden.

                  Godkendt

 

1785         Meddelelser

KB: Fraværende

Formanden:  Intet

Skoleråd: Intet. Lone vil fortsat gerne hvis muligt.

Medarbejder repræsentanten: Fokus på forbud. Vinterferien gik fint.

                     Ledelsen: Orientering om faldne børnetal og konsekvenserne heraf. Orientering om midlertidige ansættelser. Orientering om pædagog stopper. Orientering om overvejelser vedr. pædagogiske udviklingsprojekter.

1786           Budgettet. Orientering og drøftelse.

                    Budgettet gennemgået med ændringer. Christian og Mette ser på ændringsforslag – sender til bestyrelsen med frist på tilbagemelding.

                     

1787           Hvor langt er planlægning af næste skoleår nået – Status med bl.a. elevantal (bilag ”Oversigt”).

                     Orientering vedr. planlægning af næste års planlægning. Gruppedannelse vedtaget.

1788           Procedure vedr. Elever, der forsvinder fra skolen Orientering samt godkendelse (bilag)

                     

                     Procedure for elever der forsvinder godkendt.

1789           Artikel vedr. Handicapkørsel Drøftelse (bilag)

                    Drøftet

1790           Handleplaner vedr. 3 påbud til arbejdstilsynet. Orientering og drøftelse (bilag)

 

                    De 3 handleplaner gennemgås i forhold til påbud. Gennemgang og skolebestyrelsen godkender arbejdet med påbuddene. Tak til skolebestyrelsen for opbakning.

1791           Sygefravær. Orientering

                     

                    Orientering om faldende sygefravær, herunder indsats.

1792           Ferietilmelding og fremmøde orientering

                     

                    Ferietilmeldingssystemet kan drille. Der er lavet en procedure om henvendelse. Går som regel godt, men det skal stadig følges nøje – flere forhold skal løbende afklares.

1793           Høringsbrev vedr. ”skole for alle 2017 – 22 – strategi for fælles skolevæsen”. Kommentarer, samt drøftelse. Svar fremlægges på mødet. (bilag)

 

                    Revideret og vedtaget. Sendes d.d.

 

1794           Høringssvar vedr. Albertslund ungecenter og 10.klasse Next  vedtagelse af svar. (bilag)

 

                    Revideret og vedtaget. Sendes d. 1. 3.

 

1795           Elevrådet – orientering

 

                    Elevrådsfest for alle elever gik rigtigt godt.

 

1796           Undervisningsministeriet: meddelelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte … Drøftelse med henblik på relevans for hele forældregruppen ( bilag)

 

                    Bestyrelsen  ønsker at skrivelsen lægges op på intra. Formanden lægger op på intra.

 

1797         Eventuelt

                    Flytning af skolebestyrelsesmødet 25. april 2017.

 

Referat 10. januar 2017

Afbud: Arne

1779          Godkendelse af referat 31. oktober. Godkendelse af dagsorden.

                 Godkendt

 

1780           Meddelelser

KB: Ikke til stede

Formanden:  Besøg på skolen ved jul. God stemning.

Skoleråd: Møde afbud pga. bestyrelsesmøde på BS

Medarbejder repræsentanten: Før jul blev der løbet stærkt. Juleferien gik godt.

       Ledelsen: Opstart af Taekwondo igen. Fitness i centeret. 17. marts personalearrangement hvor børnene gerne må hentes kl. 15.00.

 

1781           Påbud fra arbejdstilsynet.

                  Et svært forløb fra AI’ side. Orientering om forløb og den videre proces og handleplan der drøftes med MED d. 16/1 hvor konsulenten fra AK deltager. Foreløbig handleplan med AMG og MED’ kommentarer udleveres.

                  Proces for handleplan af/for påbud godkendt.

                     

1782            Nyt møde i slut januar eller februar.

                    Ordinære møde forlænges en time d. 27. februar.

 

1778           Eventuelt

                    Intet

 

Referat 31. oktober 2016

Afbud: Lone, Anja, Heidi

1771           Godkendelse af referat 23. maj og 7. september. Godkendelse af dagsorden.

                  Godkendt

 

1772           Meddelelser

KB: Afbud

Formanden:  Intet

Skoleråd: Mødet aflyst

Medarbejder repræsentanten: Pauser generelt – det er svært at få pauser. EBT problematik. Efterårsferie.

        Ledelsen:

 •  Der er fortsat udfordringer omkring forældrenes tilmeldinger til det pædagogisk tilbud i skoleferierne. Flere børn meldes men kommer ikke. Det har stor betydning for det pædagogiske arbejde, da aktiviteter planlægges særskilt til de enkelte børn. Megen forberedelse går derfor tabt, ligesom muligheden for at afvikle ferie for personalet mindskes, hvor der er færrest børn mindskes. Bestyrelsen sender brev ud til forældrene om vigtigheden i, at melde til og fra ud fra., da det har stor betydningen for de øvrige børn og driften generelt.

 • Orientering om læreransættelser, der er ansat en ny lærer til gr. 10 der starter pr. 7.11.2016

 • Elevtallet er pt. På 92 elever, hvor 95 elever er optimalt.

 • Det nye morgenåbningstilbud er godt i gang og der er pt. 5 elever indskrevet.

 • Orientering om den kommende læringsplatformen ift. årsplanerne.

 • Skolens miljøudvalg fik gode bemærkninger ved de sidste tilsyn.

 • Orientering om det igangværende Eramus projekt vedr. overgange/indskolingen

 • Orientering og om ”Endnu tættere på elevernes læring”, der er et udviklingsforløb for en medarbejdergruppe i udskolingen

 

 1773          Video om elevråd

                   På baggrund af drøftelser er der forslag om etablering af et minielevråd

 

1774           Budget/økonomi

                 Orientering om budget og forventet merforbrug. Forventningerne der blev præsenteret på de sidste møder holder fortsat stik, således der forventes et merforbrug på 1,8 million.

 

1775        Elevers vold mod elever

                 Drøftelse af registrering af elevers vold mod elever. Skemaet ”Elevers vold mod elever” kan vi gå videre med, men følgende spørgsmål: Hvad skal det bruges til? Hvor skal det registreres? Hvad er der kommet ud af det?

                     

                 SB ønsker en videre motivering af anvendelse.

 1776        Status skolemælk, arbejdstilsyn, kørsel.

                  Skolemælk er godt i gang, men der har været behov for justeringer.

                 Orientering om arbejdstilsynet.

                 Orientering om kørselssituationen.

                 

1777         Skolebestyrelsens tilsyn med skolen. Hæfte udleveret på sidste møde. Drøftelse

               Ideer. Forslag om, bestyrelsens overværer undervisningsforløb/socialpædagogisk forløb for at få større indblik i den pædagogiske praksis. God tilkendegivelse herom.

                 Punktet drøftes videre.

                 

 1778        Eventuelt