HISTORIE
Brøndagerskolen blev etableret som folkeskole i 1971. Skolen blev i 1993 udvidet til at være et Helhedstilbud, hvor socialpædagoger og lærere sammen tilrettelægger et integreret undervisnings- og fritidstilbud for eleverne.

Brøndagerskolen har gennem mere end 25 år udviklet specialviden vedrørende børn med autisme samt generelle indlæringsvanskeligheder. Denne målgruppe udgør 85% af skolens elevgrundlag. De resterende 15% af eleverne, vil kunne betegnes som børn på et tidligt udviklingstrin, med autismelignende problematikker. Denne børnegruppe har mental retardering som primært handicap.

Helhedstilbudet har elever fordelt fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Der er op til 95 elever fordelt på 2 afdelinger. De ældste klassetrin på Gymnasievej, de yngste på Nordmarks Allé.

ORGANISATION
Helhedstilbudet har 16 klasser med op til 6 elever i hver. Klasserne sammensættes ud fra børnenes alder og funktion.

Klasserne bemandes så elever kan få fornøden individuel støtte ved udførelsen af undervisningsmæssige og socialpædagogiske opgaver.

Helhedstilbudet har åbent på alle årets hverdage i tidsrummet fra kl.8.20 til kl.16.20.

Helhedstilbudet etableres ud fra Folkeskolelovens § 20,2 idet det sikres, at hvert enkelt barn modtager det i Folkeskoleloven fastsatte ugentlige (minimums) timetal.

OVERORDNEDE MÅL
Brøndagerskolens overordnede mål er:

¤ At sikre den enkelte elev en høj grad af selvstændighed og selvværd.

¤ At forberede eleverne til et aktivt ungdoms- og voksenliv.

¤ At give tilbud baseret på faglig ekspertise og avanceret viden inden for undervisning og socialpædagogik.

¤ At fastholde en dynamisk pædagogisk praksis ved til stadighed at udvikle nye metoder og pædagogiske veje.

¤ At sikre et tværfagligt pædagogisk miljø.

¤ At tilrettelægge individuelle udviklingsforløb medrespekt for den enkelte elevs egenart, muligheder og interesser.

¤ At styrke og udvikle et skole-hjem samarbejde der bygger på gensidighed og fælles udvikling.

Brøndagerskolen overordnede mål er fastlagt i overensstemmelse med de af amtsrådet vedtagne "overordnede mål for Københavns Amts undervisnings- og kulturvirksomhed".

PÆDAGOGIKKEN
Det pædagogiske tilbud tilrettelægges med vægt på:

¤ Forståelse af autisme som en organisk betinget udviklingsforstyrrelse, samt viden om hvordan autisme kan påvirke kommunikation, kontaktforhold, informationssøgning samt personlighedsdannelse.

¤ Et helhedssyn hvor den enkelte elev ses i en større sammenhæng end den skole og fritidstilbud udgør, og hvor læring af skolemæssige og sociale færdigheder sideordnes.

Helhedssynet underbygges ved tværfaglighed, udvikling af et tæt skole-hjemsamarbejde og udarbejdelse af individuelle undervisnings- og aktivitetsplaner.

¤ En målsætning for den enkelte elevs udvikling af selvstændighed, selvtillid og social kompetence.

På Brøndagerskolen understøttes kommunikation visuelt og konkret, for at sikre alle elever et selvstændigt overblik, samt en reel mulighed for at forstå, planlægge, forudse samt øve indflydelse på væsentlige begivenheder i deres dagligdag.

¤ Et livslangt perspektiv, hvor aktiviteter gennem hele skoleforløbet tilrettelægges med henblik forberedelsen til et aktivt ungdoms og voksenliv med relevante bo og beskæftigelsesmuligheder.

¤ Et dynamisk perspektiv, hvor udvikling af social forståelse, kommunikation, begrebsdannelse, selvstændighed og initiativ løbende må finde nye løsninger, og hvor pædagogiske metoder og søgemodeller revideres i taktmed erhvervelsen af ny viden.

Det dynamiske perspektiv underbygges gennem systematisk uddannelse og supervision til lærere og socialpædagoger.

OM HELHEDSTILBUDET

En skarp adskillelse mellem skole og fritidshjem medfører ofte en kunstig opsplitning af børns hverdag.

Da det sjældent er hensynet til børnene; men derimod hensynet til etablerede fag- og forvaltningsgrænser, som bestemmer denne struktur - er der god grund til at søge efter alternativer.

Der ligger i de Skole-Fritids-Ordninger (SFO),som en del kommuner i disse år opretter, et forsøg på at mindske opsplitningen mellem skole og fritidsforanstaltning.

Ved SFO vil der normalt være tale om et bygningsmæssigt og ledelsesmæssigt fællesskab. Et sådant fællesskab kan være praktisk af såvel økonomiske som forvaltningsmæssige årsager.

Ved Brøndagerskolen, Helhedstilbudet har vi valgt en organisationsform, hvor undervisningsmæssige og socialpædagogiske aktiviteter i et stort omfang koordineres og integreres med henblik på etablering af et sammenhængende pædagogisk tilbud.

Helhedstilbudet bygger på de fordele og muligheder, der ligger i en tværfaglig indsats.

Samarbejdet lærere og socialpædagoger imellem er med hensyn til indhold, metode samt brug af kommunikationssystemer fuldt koordineret.

Forældresamarbejdet er ligeledes koordineret og forenklet, idet hver forældre har en kontaktperson fra hver personalegruppe, som sammenformidler arbejdet.

Samarbejdet tilrettelægges fleksibelt, således at de to personalegrupper indgår i fælles forløb, hvor de ud fra hver deres faglighed bidrager til en koordineret planlægning og afvikling af aktiviteter.

For hver enkelt elev udarbejdes der individuelle undervisnings- og aktivitetsplaner med henblik på dette koordinerede samarbejde.

Aktiviteter som spil, madlavning, værkstedsfag, svømning m.v. kan i Helhedstilbudets regi tilrettelægges ud fra et tværfagligt perspektiv.